همانگونه که انتظار میرفت سرانجام دیکتاتوری ولی فقیه دست در جیب اطلاعات سپاه نمود و با به قتل رساندن یکی از متهمان فساد در دستگاه قضائیه، واقعیتی بنام «بحران جنگ جانشینی» در درون رژیم آخوندی را به اثبات رساند.

ایالات متحده - حمایت ائتلاف دو حزبی از مریم رجوی


به یقین تازه ترین حمایت قاطع اکثریت نمایندگان کنگر آمریکا از طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی بینه ای بر شکست دگربار سیاست مماشات در راستای استمالت از آخوندها و نیز نشان از جایگاه بدیلی بنام مجاهدین و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان دارد.

ویروس ولایت - گزارش دبیر کل ملل آینه ضرورت تحریم ها


در فردای شلیک موشک به تاسیسات نفتی آرامکو و همچنین ادامه موشک پرانی ها به منطقه سبز در بغداد و یا حملات متعدد پهپادی، بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه ای بدرستی انگشت اتهام را بسوی دیکتاتوری ولی فقیه بعنوان آمروعامل این حملات تروریستی دراز کردند.

صفحه4 از309