عارف شیرازی:‌ مواضع اسماعیل یغمائیِ دیروز علیه شاعر تواب امروز


شاعر تواب و رذلی که این روزها افسارگسیخته، لوش و لجن های درونی خود را به سر و روی مقاومت سازمان یافته و رهبران آن می ریزد، تنها درون مایۀ کثیف لمپنی خود را برملا کرده و ماهیت آخوندی-پاسداری خودش را آشکار می کند و بر اساس ضرب المثل معروف «از کوزه همان برون تراود که در اوست» محتوای حقیقی و عناصر اصلی متشکله خودش را به همگان معرفی می نماید.

صفحه9 از862