علی صفوی: مرجان شورشی بعد از پرواز نیز در جنگ با آخوندها و اطلاعاتی ها و مزدوران است


گاهی اوقات با پدیده هایی برخورد میکنی که آنقدر عجیب و غریب هستند و با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی مغایرت دارند که سرت سوت میکشد! لاجرم باید به سراغ لغتنامه ها و دایره المعارف ها بروی تا شاید معنی و مفهوم این پدیده ها نسبتا روشن شوند.

«لاله های واژگون» ۶۷ از شهر گلها


در هنگامه عبور کاروان پرشکوه بهار که خرامان و دامن کشان به سوی منزلگاه تابستانی روان میشود، در برخی از کوهپایه های اطراف گلپایگان و خوانسار، رویش دل انگیز «لاله های واژگون» با صورتگری نقاش طبیعت، براستی دشت و دمن را گلگون و رنگین میکند. لاله های خونین رنگی که پرطراوت و شاداب بر کاکل بوته های سرسبزشان میرویند، ولی در همان حال انگار که از گردن آویزان و واژگون شده اند...

مهرداد هرسینی:‌ حاکمیت فقیه با آینده ای ابتردر فردای خیز بزرگ خامنه ای برای انقباض حکومت که وی از آن با عناوینی مانند «جوان و حزب الهی» نام برده است، بسیاری بدرستی براین باور بودند که این سیاست نخست به انقباض هرچه بیشتر رژیم و النهایه به جنگ قدرت و حذف باند های خیزبرداشته برای رسیدن به «رهبری» در درون نظام آخوندی راه خواهد برد.

صفحه5 از863