فرزندان ایران شورش و نبرد بی امان را برای شکستن جوسرکوب و خفقان ادامه می دهند